Maatschappelijk verantwoord ondernemen

ICQ Groep is van mening dat je als onderneming voortdurend moet blijven werken aan maatschappelijk verantwoord ondernemen om meer impact te maken.
ICQ Groep voelt verantwoordelijkheid voor een goede dienstverlening die bijdraagt aan een positieve maatschappelijke impact en neemt deze ook.

De zorg voor het milieu (conform NEN-ISO 14001-2015), evenals de zorg voor welzijn en kwaliteit, conform (NEN-ISO 9001-2015 en BOVIB), voor onze financiële, fiscale en juridische huishouding (o.a. conform NEN 4400-1 en BOVIB) en SROI is een integraal onderdeel van onze bedrijfsvoering, welke tenminste eenmaal per jaar wordt geïnspecteerd, door daarvoor geaccrediteerde instanties. Tot op heden hebben wij ons daarvoor met nul non-conformiteit weten te (her)certificeren.

Ter voorkoming van milieuvervuiling streeft ICQ Groep ernaar vorming, emissie of uitstoot van verontreinigende stoffen of afval te voorkomen, terug te dringen of te beheersen om nadelige milieueffecten te verminderen. In voornoemde kader, heeft ICQ Groep in haar jaarlijkse bedrijfsvoeringcyclus, terugkerende milieudoelstellingen opgenomen, waaronder t.a.v. “mobiliteit”, welke gericht zijn op het reduceren van CO2 emissies en daarmee op (lokale) luchtverontreiniging en klimaatverandering, dan wel het compenseren van de dan nog resterende CO2 footprint.

ICQ Groep compenseert haar CO2 voetafdruk, van zowel onze interne organisatie als de zelfstandige professionals bij onze opdrachtgevers. Deze CO2 voetafdruk wordt vastgesteld o.b.v. de internationale standaard “Greenhouse Gas Protocol” en wordt door middel van CO2 compensatieprojecten gecompenseerd, waartoe inschrijver een samenwerking heeft met UnFootprint. Zij werken samen met Trees for the Future om bomen te planten in o.a. Kameroen en Tanzania en op termijn ook in Nederland en Europa. Zij levert een meetbare bijdrage aan de 9 Sustainable Development Goals, wat dus meer positieve gevolgen heeft, dan enkel voor het klimaat.
ICQ Groep beloont haar opdrachtgevers, met het planten van bomen t.b.v. de CO2-compensatie. Dat is de enige manier voor ons, om niet alleen uitstoot te beperken, maar daadwerkelijk een positieve impact (t.a.v. o.a. people, planet en profit) te maken. Uiteindelijk betekent dit, dat wij er netto voor zorgen dat er meer CO2 opgenomen wordt dan door onze bedrijfsvoering wordt uitgestoten.

Tot op heden heeft ICQ Groep de opdracht gegeven aan UnFootprint om 593 bomen te planten, waarmee de CO2 footprint, van de interne organisatie en thans ingezette externe professionals, jaarlijks wordt gecompenseerd. Aanvullend wordt doorlopend, van nieuwe ingezette externe professionals, de CO2 footprint vastgesteld en worden ter compensatie daarvan extra bomen aangeplant. Hiervan ontvangen de betreffende opdrachtgevers certificaten van ICQ Groep. De effecten van onze maatregelen worden bijgehouden in ons MVO-dashboard onderstaand op deze pagina.

ICQ Groep opereert in de business van “people” en geeft hieraan dus veel aandacht. Wij investeren in het welzijn van onze medewerkers, de externe professionals die wij hebben ingezet en de “ongekende talenten”, de SROI doelgroep. Daarbij horen vanzelfsprekend ook goede arbeidsvoorwaarden en goede modelovereenkomsten met zelfstandige professionals.

Met verwijzing naar ons diversiteit en inclusiestatement, streeft Inschrijver naar een divers personeelsbestand, v.w.b. gender, nationaliteit, seksuele oriëntatie, cultuur, religie, leeftijd en functiebeperking. Zowel onze eigen medewerkers als externe professionals kennen een grote diversiteit.

Interne medewerkers en externe professionals ondersteunen wij met (loopbaan)advies, begeleiding, coaching en scholing. We hechten waarde aan ontwikkelingsmogelijkheden voor elke professional met wie wij werken. We ondersteunen de professionals in hun positionering als expert en verbinden ze met de juiste netwerkpartners.  Wij stimuleren onze medewerkers én opdrachtgevers keuzes te maken die bijdragen aan de internationale Sustainable Development Goals,
ICQ Groep communiceert naar haar stakeholders hoe wij hieraan voldoen. Ook zoeken wij actief de dialoog op met onze stakeholders om hen bewust te maken van een inclusieve arbeidsmarkt, daartoe draagvlak te creëren, hen te activeren, om daaraan opvolging te geven.
Zo is ICQ Groep voor de periode van drie jaar aangesloten bij de City Deal Impact Ondernemen. Met de campagne van Inschrijver, “Ga ik je zien?!”, dragen wij bij aan een positiever en meer realistisch beeld van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en helpen wij werkgevers met de stap naar inclusief werkgeverschap. Ook zetten wij ons in voor de publiek-private samenwerking.