Wat onze consultants zeggen: Peggie Rombout

Wat onze consultants zeggen: Marlon Markus

ICQ-Groep sponsor Antwerpen – Banjul Challenge

Op 5 oktober a.s. verschijnt team Rasoptimisten 2019 aan de start van de Antwerpen – Banjul Challenge. In 20 dagen rijden 22 teams van Antwerpen naar Banjul, de hoofdstad van Gambia. De opbrengsten van de rally komen ten goede van diverse lokale goede doelen. Hoofdsponsor ICQ-Groep met haar labels ICQ-ICT Profs, ICQ-Finance Profs en ICQ-Talent Profs zorgde o.a. voor de auto en materialen om de race tot een goed einde te brengen.

Team Rasoptimisten 2019 bestaat uit Eric Meijer en Sandra de Wolff, allebei Gambia liefhebbers met een neus voor avontuur. ‘Het duurt nog even voordat we kunnen starten. Momenteel zijn we volop bezig met de voorbereidingen voor deze waanzinnige ervaring. We hebben er ontzettend veel zin in en dragen op deze manier graag bij aan de ontwikkeling van een plek die ons hart heeft gestolen’.

Bij aankomst in Banjul zal de auto, een Nissan Terrano, geveild worden. De opbrengst van de veiling komt ten goede van de bouw van het Brufut Kraamcenter. Brufut Health center is een kleine openbare kliniek waar de bevolking van Brufut en wijde omgeving gebruik van maakt. In de kraamkliniek worden jaarlijks 880 bevallingen uitgevoerd onder erbarmelijke omstandigheden. Met de opbrengst van de veiling kunnen nieuwe faciliteiten en sanitaire voorzieningen worden aangelegd die voldoen aan de hygiëne eisen in de hoop het sterftecijfer onder kraamvrouwen en pasgeborenen aanzienlijk terug te kunnen dringen.

Team ICQ wenst Team Rasoptimisten 2019 ontzettend veel succes en zal haar de komende weken uiteraard op de voet blijven volgen. Nieuws en updates zullen op LinkedIn met onze partners en connecties delen. Meer weten over de Antwerpen – Banjul Challenge? www.antwerpenbanjul.com

 

10 jaar ICQ Groep – Aftermovie Lustrum

Op 22 juni vierden wij, met onze zeer gewaardeerde partners, klanten, medewerkers en consultants, het 2e lustrum van ICQ-Groep. 

Social Return & de Rijksoverheid

Social Return & de Rijksoverheid
Social Return is een thema dat over de hele breedte van de maatschappij én het bedrijfsleven relevant is. Hoe gaat de Rijksoverheid eigenlijk om met Social Return? Hoe kijkt ze vanuit dat perspectief naar de arbeidsmarkt en welke instrumenten zet de Rijksoverheid in om Social Return on investment (SROI) te bevorderen?
Vanuit haar missie en doelstellingen en gevoed door haar eigen ervaringen kijkt ICQ-Talent Profs naar de arbeidsmarkt en de effecten van de inzet op Social Return op die arbeidsmarkt. De kennis en ervaringen daarmee opgedaan deelt ICQ-Talent Profs graag met haar netwerk.
De Rijksoverheid wil dat iedereen zoveel mogelijk meedoet in de samenleving. Werk en inkomen moeten bereikbaar zijn voor eenieder die dat wil. Zij stimuleert dit onder andere via de inkoop van diensten en goederen en bevordert dat ondernemers bij aanbestedingen mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt inzetten. Er zijn meerdere toepassingsvormen van Social Return binnen het Rijk.

Maatwerk voor Mensen
Op 1 januari 2018 is een nieuwe rijks brede werkwijze Social Return ingegaan, onder de noemer Maatwerk voor Mensen (MvM). De vernieuwde werkwijze biedt inkopers van de Rijksoverheid meer steun en kansen om met Social Return aan de slag te gaan. De standaard mogelijkheden in de klassieke uitvoeringsvariant SROI 1.0 per (1 juli 2011) worden in SROI 2.0 vervangen door maatwerk.

Van generiek naar maatwerk
Maatwerk voor Mensen heeft een innovatief karakter. In deze nieuwe werkwijze SROI 2.0 is sprake van een vormvrijere invulling. Hierbij is Social Return geen checklist meer, maar meer een doel dat opdrachtgevers en opdrachtnemers gezamenlijk bepalen en uitvoeren. Echter, de klassieke uitvoeringsvariant SROI blijft van kracht zolang niet voor een vormvrijere maatwerk-variant is gekozen. Social Return moet als contractvoorwaarde worden opgenomen in alle aanbestedingen van werken en diensten boven de 250.000 euro. Een voorbeeld van zo’n voorwaarde is dat de opdrachtnemer bij de uitvoering van de opdracht 5% van de loonsom inzet met stageplekken en daarmee werkervaringsplekken creëert.

Uitgangspunten voor het Rijk
In de vernieuwde werkwijze staan de volgende punten centraal:
• Social Return wordt breder ingezet om de sociale opgave waar het Rijk voor staat waar te maken. Dat duidt op: Een bredere doelgroep (van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt) en een vormvrijere invulling en/of bedienen van bredere sociale doelstellingen
• De Interdepartementale Commissie Inkopen en Aanbesteden (ICIA) biedt en organiseert ruimte en steun voor categoriemanagers en inkopers voor het uitvoeren van nieuwe proeftuinen Social Return met maximale maatschappelijke meerwaarde.
• Bij alle aanbestedingen van werken en diensten wordt de uitvraag aangepast aan de kansen en mogelijkheden in de betreffende categorie, markt en sector binnen de juridische kaders.

Leren en experimenteren met proeftuinen
Een proeftuin Social Return is een werkwijze die ruimte biedt om tijdens een aanbestedingstraject, of gedurende de gehele contractperiode, te leren en te experimenteren met de inzet van Social Return. Op deze manier kan onderzocht worden op welke manier zo veel mogelijk sociale impact gemaakt kan worden. Van de opbrengsten van de proeftuinen leert de hele Rijksoverheid. De proeftuinen maken een vormvrije invulling mogelijk, waarbij uiteraard wel de nodige uitgangspunten, hulp en ondersteuning wordt geboden.

Maatwerk voor Mensen: Netwerk
De Rijksoverheid heeft de website voor Maatwerk voor Mensen gelanceerd, dat fungeert als centraal punt voor kennis en inspiratie over de nieuwe werkwijze Social Return voor Inkoopprofessionals, HR professionals en leveranciers van het Rijk. Het netwerk Maatwerk voor Mensen bestaat uit professionals die vanuit een inkoop-, hrm- of leveranciers-functie samen vorm willen geven aan Social Return. Zie https://www.maatwerkvoormensen.nl/.

Wat betekent Social Return on Investment (SROI) voor uw bedrijf?
U kunt op verschillende manieren in aanraking komen met SROI. Misschien levert u diensten aan lokale, regionale of Rijksoverheden en heeft u, om te mogen leveren aan de overheid, te voldoen aan verplichtingen. Misschien wilt u met uw bedrijf iets teruggeven aan de maatschappij door werknemers met een afstand tot de arbeidsmarkt een arbeidsplaats te bieden en wilt u inzichtelijk maken wat uw bedrijf al doet als het over SROI gaat? ICQ-Talent Profs kan u daarin bijstaan en adviseren.

ICQ-Talent Profs speelt in op twee ontwikkelingen; enerzijds de alsmaar toenemende schaarste op de arbeidsmarkt en anderzijds de groeiende bewustwording van het belang om sociaal, maatschappelijk, verantwoord en duurzaam te ondernemen. Vraag en aanbod op de arbeidsmarkt sluiten onvoldoende op elkaar aan. Hierdoor heeft een grote groep potentieel talent moeite een passende werkkring te vinden, waardoor een gedeelte van die groep aan de kant zit.

ICQ-Talent Profs is dè dienstverlener binnen ICQ-Groep die werkgevers ondersteunt waar het Social Return betreft, o.a. door het bieden van een overlegplatform waar kennis, kunde en business worden gedeeld. Eveneens dragen we er zorg voor dat we met gerichte coaching, training, begeleiding en bemiddeling ongekend talent weer aan het werk helpen. ICQ-Talent Profs maakt talenten zichtbaar, voor bedrijven en voor de mensen zelf.

Meer weten over Social Return en de mogelijkheden voor uw organisatie? Neem contact op met ons via erik@icq-groep.nl

Social Return, wat is dat eigenlijk?

Bij steeds meer bedrijven staat het onderwerp ‘Social Return’ op de agenda of, nog beter, is het één van de strategische doelstellingen van de organisatie. Maar wat betekent Social Return nou eigenlijk? En waarom is het zo belangrijk?

Social Return
Is een aanpak om meer werkgelegenheid te creëren voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Van origine komt de term vandaan bij de overheid. Via het aanbestedingsbeleid dat overheden voeren kunnen inkopers bij het verstrekken van opdrachten de opdrachtnemer stimuleren of verplichten om kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt te betrekken bij de uitvoering van de opdracht.
Het uiteindelijke doel van Social Return is om zoveel mogelijk mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt duurzaam aan het werk te helpen.

Werkgelegenheid én sociaal rendement
Opdrachtgevers nemen sociale voorwaarden, eisen en/of wensen op bij de inkoop van diensten, werken en/of leveringen. Dit gebeurt door het maken van afspraken met opdrachtnemers over arbeidsplaatsen, leerwerkplekken en/of stageplekken voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Opdrachtnemers kunnen op deze wijze een bijdrage leveren aan de werkgelegenheid. Opdrachtgevers halen hiermee zo veel mogelijk sociaal rendement uit inkoop en/of aanbestedingen. Voor beide partijen ontstaat zo een aantrekkelijke situatie.

Voor welke doelgroep is Social Return bedoeld?
‘Werkzoekenden met een afstand tot de arbeidsmarkt’, is een ruim begrip. De specifieke definitie van deze afstand tot de arbeidsmarkt verschilt dan ook vaak per opdrachtgever. Werkzoekenden die in aanmerking komen voor Social Return trajecten bevinden zich vaak in een of meerdere van onderstaande categorieën:
• WW uitkering (Wet Werkeloosheid)
• WIA uitkering ( Wet Werk en Inkomen naar arbeidsvermogen)
• Wajong uitkering (Wet Werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten)
• SW indicatie (Sociale Werkvoorziening)
• Een Bijstandsuitkering Participatiewet/IOAZ/IOAW uitkering via de gemeente
• Jongeren zonder Startkwalificatie
• Leerlingen met een BBL-opleiding (Beroeps Begeleidende Leerweg)
• Niet-uitkeringsgerechtigden (Nuggers)

Social return en commerciële organisaties
Niet alleen overheden zetten zich in om via Social Return werkzoekenden weer terug te krijgen in de arbeidsmarkt. Ook semioverheden en bedrijven kunnen dat doen, op dezelfde wijze. Hierbij is van belang dat er een eenduidige definitie is van de doelgroepen, zodat opdrachtgever en -nemer duidelijke afspraken kunnen maken.

Transparantie en terugkoppeling
Om op het gebied van Social Return goede resultaten te boeken, is het van belang dat een opdrachtgever inzicht heeft in de inzet van de opdrachtnemer. Dit betekent dat de opdrachtnemer volledig transparant dient te zijn en op vaste tijdstippen verantwoordt aan de opdrachtgever wat hij heeft gedaan in het kader van Social Return. Wie aan het werk is gezet, voor hoe lang en voor welk bedrag. Hiervoor zijn rapportageformulieren ontwikkeld.

De verplichting voor de bewijsvoering van inzet of inhuur ligt volledig in handen van de opdrachtnemer. Dat wil zeggen dat hij de zorg draagt voor bewijsvoering waaruit blijkt dat een kandidaat in aanmerking komt voor plaatsing via ‘Social Return’ . Pas na akkoord van de opdrachtgever kan de betreffende kandidaat aan de slag. Zo wordt voorkomen dat misbruik gemaakt wordt van deze regeling.

Andere voordelen
De opdrachtnemer kan, naast het recht diensten en goederen te mogen leveren, in samenspraak met een uitkerende instantie gebruik maken van regelingen die tot doel hebben de werkzoekende die behoort tot de doelgroep duurzaam in te laten stromen in het arbeidsproces. Er kan gebruik gemaakt worden van proefplaatsingen, werkervaringsplekken, loonkostensubsidies, scholingsfondsen etc. Iedere situatie is anders, dus is er altijd sprake van maatwerk. Goede communicatie met de uitkerende instantie is daarbij van cruciaal belang.

Wil je meer weten over Social Return en de mogelijkheden voor uw organisatie? Neem contact op met Erik Mensinga via erik@icq-talentprofs.nl of 06-49665894

ICQ-Talent Profs Mobiliseert Ongekend Talent

Wij zijn:
ICQ-Talent Profs is dè dienstverlener binnen ICQ-Groep die werkgevers ondersteunt waar het Social Return betreft, o.a. door het bieden van een overlegplatform waar kennis, kunde en business worden gedeeld. Eveneens dragen we er zorg voor dat we met gerichte coaching, training, begeleiding en bemiddeling ongekend talent weer aan het werk helpen. ICQ-Talent Profs maakt talenten zichtbaar, voor bedrijven en voor de mensen zelf.

Wij zien:
ICQ-Talent Profs speelt in op twee ontwikkelingen; enerzijds de alsmaar toenemende schaarste op de arbeidsmarkt en anderzijds de groeiende bewustwording van het belang om sociaal, maatschappelijk, verantwoord en duurzaam te ondernemen. Vraag en aanbod op de arbeidsmarkt sluiten onvoldoende op elkaar aan. Hierdoor heeft een grote groep potentieel talent moeite een passende werkkring te vinden, waardoor een gedeelte van die groep aan de kant zit.

Wij doen:
De krapte op de arbeidsmarkt gaan we natuurlijk niet oplossen. We leveren wel een bijdrage door werkzoekenden dat duwtje in de rug geven dat nodig is om de kloof tot de arbeidsmarkt te overbruggen. Dat doen we door training, coaching en het opdoen van werkervaring aan te bieden. Wij maken talenten zichtbaar, voor bedrijven en voor werkzoekenden zelf.

Even voorstellen:
Edward en Richard zaten een aantal maanden geleden zelf aan de kant en vernamen via de media dat er een schreeuwend tekort is aan personeel in de meeste sectoren terwijl ze beiden moeite hadden een passende werkkring te vinden. Ze vroegen zich af hoe het mogelijk kon zijn dat er sprake is van krapte op de arbeidsmarkt terwijl er zoveel talent op de bank zitten.
Lees hieronder hun persoonlijk verhaal:

Edward Preger werkte jarenlang voor uitzendorganisaties o.a. als bemiddelaar en projectmanager. Hij begeleidde de in-, door- en uitstroom van personeel bij organisaties. Later was hij actief in managementfuncties binnen de medische sector op het snijvlak met ICT. Door omstandigheden hij werd weg gereorganiseerd en ineens behoorde hij tot ‘het leger der werkzoekenden’ zoals hij dat zelf zo mooi zegt. ‘Ondanks alle kennis en ervaring die ik bezit, bleek het moeilijk om aan een nieuwe job te komen. Ondanks dat het niet zo gezegd werd, speelde leeftijd daarbij een belangrijke rol’.

Richard Altena heeft een achtergrond in detachering en jarenlange ervaring als ZZP’er in diverse rollen binnen ICT. Zijn persoonlijke motivatie is een belangrijke factor in de keuze om samen met ICQ het label ICQ-Talent Profs op te bouwen. ‘Door mijn eigen fysieke beperking heb ik zelf meegemaakt wat het is om als ICT-er volledig gekwalificeerd te zijn, maar toch te worden beschouwd als iemand met een afstand tot de arbeidsmarkt. Ik heb kansen gekregen en ik wil op dezelfde manier ook iets voor anderen kunnen betekenen’.

ICQ-Groep viert haar 10-jarig bestaan

Apeldoorn, 17 juni 2019. 10 jaar geleden startten de broers Jeroen en Erik Mensinga met vertrouwen, jarenlange ervaring én kennis van zaken ICQ-Groep. De missie van ICQ-Groep was vanaf het allereerste moment duidelijk: Het mobiliseren van deskundigheid om opdrachtgevers te voorzien in de alsmaar toenemende vraag naar specialisten. Dat alles op een wijze waarbij de consultant centraal stond, hetgeen voor die tijd zeker niet gebruikelijk was. In de eerste jaren richtte ICQ-Groep zich vooral op de bemiddeling van ICT en Finance professionals. In de periode die daarop volgde werd dat uitgebreid met de bemiddeling van Management en Business professionals. Nu, 10 jaar later, is ICQ-Groep uitgegroeid tot een bekende dienstverlener in het landschap van arbeidsbemiddeling en detachering van ICT, Finance, Management en Business professionals.

Verandering van de markt
Jeroen Mensinga: ‘Wij hebben in de afgelopen 10 jaar de flexmarkt en ook de wet- en regelgeving daarbij aanzienlijk zien veranderen. Echter, een constante factor blijft de alsmaar toenemende behoefte aan de tijdelijke inhuur van gekwalificeerde specialisten en tegen reële tarieven’. ICQ-Groep is sinds haar oprichting in staat gebleken, mede door een omvangrijk netwerk aan flexibele arbeidskrachten en een solide partnerkanaal, haar opdrachtgevers te voorzien van de juiste professionals.

Uitbreiding en groei
Recent lanceerde ICQ-Groep een aantal nieuwe labels, waaronder ICQ-Talent Profs. Een nieuw initiatief waarbij in samenwerking met opdrachtgevers “ongekend” talent, dat wil zeggen mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, actief begeleid, opgeleid, gecoacht en bemiddeld worden naar arbeidsplaatsen. Daarnaast wordt ICQ-ICT Profs continue uitgebreid met ICT consultants die in vaste dienst zijn.

Verhuizing
Het hoofdkantoor van ICQ-Groep staat in Apeldoorn. Daarnaast is ICQ gevestigd te Amersfoort en Schiphol-Rijk. Onlangs is de staf van ICQ-Groep verhuisd naar een grotere locatie in Apeldoorn. ‘We groeiden letterlijk uit de voegen van ons pand’ aldus Erik Mensinga. ‘In ons nieuwe pand kunnen we de groei die wij voor ogen hebben voor de komende jaren ongehinderd voortzetten’.

Tweede lustrum
ICQ-Groep viert dit jaar haar 2e lustrum. ‘Vanzelfsprekend willen wij ons 10-jarige bestaan niet onopgemerkt voorbij laten gaan’, zegt Erik Mensinga. Het eventteam van ICQ-Groep bereidt dan ook een groot feest voor, dat zal plaatsvinden op 22 juni a.s. op een bijzondere locatie in Almere. Het lustrumfeest, waar professionals, opdrachtgevers, partners, leveranciers en vrienden van ICQ voor uitgenodigd zullen worden, zal een spectaculair programma kennen. ‘Er wordt het nodige uit de kast getrokken” om de mensen, die mede ICQ groot gemaakt hebben, een onvergetelijke dag te bezorgen’, aldus Jeroen Mensinga.

ICQ Groep – RTLZ: De Barometer

ICQ Groep was op zondag 12 mei jl. te zien bij de TV uitzending van het RTL-Z programma “De Barometer”. Heb je deze uitzending gemist? Woensdag 15 mei as. om 16.30 uur en vrijdag 17 mei as. om 10.30 uur worden de herhalingen uitgezonden.

We zijn verhuisd

Wat onze consultants zeggen: Mart Hack

Wat onze consultants zeggen: Mart Hack
Mart Hack, 60 jaar, getrouwd, 2 kinderen, 4 kleinkinderen en woonachtig in Nieuwegein is wat ze noemen een echte oude rot in het vak. Met ruim 35 jaar ervaring op gebied van ICT project management heeft hij zijn vakgebied én specialisme in de loop der jaren behoorlijk zien veranderen.

Het freelancen blijft hij een hele prettige vorm van werken vinden. ‘Ik doe dit interim werk al een hele tijd en ik hoop dat ook nog lang te kunnen blijven doen. Ik vind het altijd fijn op gezette tijden van opdracht te kunnen wisselen; dat kan ook bij dezelfde opdrachtgever zijn’.

Mart is recent gestart als ‘projectmanager allround’ bij de provincie Gelderland. Mede door zijn aanvullende ervaring als gemeenteraadslid in Nieuwegein voelt hij zich uitstekend op zijn plek in deze omgeving. ‘Vooralsnog ga ik twee projecten leiden in Arnhem. Gebruikers van grafische applicaties bij de provincie hebben veel problemen (denk b.v. aan cartografie/Autocad) waar ik ze bij ga ondersteunen en helpen. Daarnaast gaat er een upgrade plaatsvinden van Motion het personeelssysteem van de provincie. Ook dat project ga ik begeleiden’.

Op de vraag waarom hij graag samenwerkt met ICQ antwoordt hij: ‘ICQ komt na wat ze zegt: Ze helpen actief mee opdrachten te vinden die echt bij je passen, hebben goede contracten en zijn snel en betrouwbaar als het gaat om betaling van je facturen. Ook de fee die zij hanteren is wat mij betreft heel acceptabel’.

Vanuit ICQ wordt continue gekeken naar en gewerkt aan manieren om de dienstverlening zowel richting opdrachtgevers als richting consultants te verbeteren. We vroegen Mart wat zijn visie daar op was: ‘Ik heb met meerdere brokers of bemiddelaars samengewerkt. Anders kom je als ZZP-er heel moeilijk of eigenlijk gewoon niet binnen bij de grotere opdrachtgevers. Ik vind het aanbod van ICQ hierin gebalanceerd en goed. Waar wat mij betreft meer duidelijkheid over mag zijn, bij alle bemiddelaars, is de fee die zij rekenen aan de opdrachtgevers. Ik zou het interessant vinden om daar zicht op te hebben omdat het in zeker opzicht ook bepalend is voor het inkooptarief van mij als ZZP-er.’

ICQ-Groep lanceert wederom een nieuw label: ICQ-Talent Profs

Apeldoorn, 4 april 2019.  ICQ-Groep is een bekende partij in het landschap van detachering en arbeidsbemiddeling van ICT en Finance professionals. Een stevig netwerk aan opdrachtgevers en flexibele arbeidskrachten, duurzame werkrelaties aan beide kanten en transparantie typeren de organisatie. Om nog beter te kunnen voldoen aan de vraag uit de markt lanceren zij een nieuwe tak: ICQ-Talent Profs.

Potentieel op de bank

ICQ-Talent Profs speelt in op 2 belangrijke marktgegevens: Enerzijds de krapte in de arbeidsmarkt en de immer stijgende behoefte van organisaties aan flexibele inzet van talent, kennis en kunde. Anderzijds de enorme groep goede mensen die, door omstandigheden, aan de kant zitten. Zij zitten in een traject bij het UWV maar hebben veelal moeite om een nieuwe job te vinden. Jeroen Mensinga, Algemeen Directeur van ICQ-Groep: ‘Er zitten momenteel ruim 700.000 mensen in die pool, op de bank. Wij zijn ervan overtuigd dat we, met de juiste inspanning, een groot deel van die mensen weer aan het werk kunnen krijgen’.

‘Ongekend talent’

Het aandeel mensen dat zich binnen de specialisatie ICT en Finance bevindt vertegenwoordigt een kwart van deze groep. Met deze mensen gaat ICQ-Talent Profs graag aan de slag. ‘Ongekend talent’, worden ze liefkozend binnen ICQ genoemd. Vaak is die daadwerkelijke afstand tot de arbeidsmarkt veel minder groot dan werkgevers denken. Met de juiste begeleiding en opleiding kunnen veel van deze mensen weer aan de slag. Samen met 2 van haar gewaardeerde partners gaat ICQ-Talent Profs in deze behoefte voorzien: Richard Altena en Edward Preger.

ICQ-Talent Profs team

Richard Altena, die het team versterkt als Operationeel Directeur weet als geen ander hoe die markt in elkaar zit. Hij heeft een achtergrond in detachering en jarenlange ervaring als ZZP’er in diverse rollen binnen ICT. Zijn persoonlijke motivatie is een belangrijke factor in de keuze om samen met ICQ het label ICQ-Talent Profs op te bouwen. ‘Door mijn eigen fysieke beperking heb ik zelf meegemaakt wat het is om als ICT-er volledig gekwalificeerd te zijn, maar toch te worden beschouwd als iemand met een afstand tot de arbeidsmarkt. Ik heb kansen gekregen en ik wil op dezelfde manier ook iets voor anderen kunnen betekenen’.

Edward Preger vervult de rol van Algemeen Directeur Hij werkte jarenlang voor uitzendorganisaties en implementeerde er ook software. Hij begeleidde de in-, door- en uitstroom van personeel bij organisaties en was later actief in managementfuncties binnen de medische sector op het snijvlak met ICT. Totdat hij werd weg gereorganiseerd en ineens ook behoorde tot ‘het leger der werkzoekenden’ zoals hij dat zelf zo mooi zegt. ‘Ondanks alle kennis en ervaring die ik bezit bleek het moeilijk om aan een nieuwe job te komen. Leeftijd speelde daarbij voor mijn gevoel een belangrijke rol’.

Opleiden en doorstromen

Preger en Altena zullen zich buigen over de selectie van kandidaten en het opleidingsprogramma. Dit is maatwerk en volledig afhankelijk van wat iemand nodig heeft. Het doel is om mensen werkfit maken. Soms zit dat in het upgraden van verouderde kennis en vaardigheden, soms in het bijbrengen van soft skills. Hierbij zullen zij gebruikmaken van coaches en opleidingstrajecten. Altena: ‘Het is vooral belangrijk dat we enthousiasme, drive en positiviteit in onze kandidaten zien. Waar ben je goed in, dát gaan we versterken. Mensen kunnen moedeloos zijn geworden door afwijzing. Het is aan ons om dat zelfvertrouwen weer te activeren en ze te trainen op hard en soft skills daar waar nodig’. Vervolgens gaan ze, met behoud van uitkering tijdelijk aan de slag om werkervaring op te doen. Het uiteindelijke doel is om de kandidaten uit ICQ-Talent Profs te laten instromen bij een werkgever of een van de andere labels van ICQ waarvandaan ze kunnen worden ingezet bij opdrachtgevers binnen de domeinen ICT en Finance.

Social Return & commercie gaan hand in hand

ICQ-Talent Profs gaat over zoveel meer dan alleen geld verdienen. Het gaat over het overbruggen van de kloof tot de arbeidsmarkt door het actualiseren van kennis en vaardigheden enerzijds en het veranderen van de perceptie bij werkgevers anderzijds als het gaat om mensen uit de bestanden van het UWV. ‘Deze doelgroep beschikt over talenten die misschien niet altijd zichtbaar zijn. Wij gaan ze zichtbaar maken, voor bedrijven én voor de mensen zelf’. Het mes snijdt zo aan 3 kanten. ‘Marktpartijen kunnen de potentie aanboren die er zit, werkzoekenden kunnen weer aan de slag, en voor ons is er een commercieel voordeel’, aldus Edward Preger.

Niet nieuw, wel nuttig en nodig

Voor de Directie van ICQ-Groep passen deze nieuwe bedrijfsactiviteiten perfect in de toekomstvisie van de onderneming. Jeroen Mensinga zegt hierover: ‘Vanuit een sociaal-maatschappelijk, maar ook vanuit een arbeidsmarktperspectief biedt ICQ-Talent Profs duidelijke meerwaarde voor onze maatschappij als geheel en voor de participanten en betrokkenen in het bijzonder. Dat vinden wij belangrijk en daar staan wij dan ook voor. Wat wij met ICQ-Talent Profs beogen is zeker niet nieuw, maar de wijze waarop we dat gaan insteken en uitvoeren zal het verschil maken. Met de integriteit die ICQ kenmerkt en in samenwerking met partijen die er net zo over denken als wij, gaan we het aanwezige arbeidspotentieel omzetten naar tevreden medewerkers’.

Commercieel Directeur Erik Mensinga voegt hieraan toe: Wij beginnen “klein”, maar maken het schaalbaar, zodat wij in de nabije toekomst nog meer mensen met een “afstand” tot de arbeidsmarkt van dienst kunnen zijn. Daarbij kijken wij naar andere vormen van participatie, samenwerking en dienstverlening. Dat wij dat zullen doen met maximale betrokkenheid van onze opdrachtgevers is voor ons vanzelfsprekend’.

ICQ-Groep kent de arbeidsmarkt, de sterkste professionals én de sectoren waarin zij opereren. Door onze allround kennis, jarenlange ervaring en passie voor het vak zijn wij in staat tijdig de juiste kandidaat te leveren voor tijdelijke extra capaciteit, vervanging, aanvulling en/of management van teams. Wij beschikken over een omvangrijk netwerk aan vaste en flexibele specialisten, die inzetbaar zijn om uw organisatie te ondersteunen. ICQ-Groep mobiliseert deskundigheid. Vakkundig, met hoge kwaliteit en tegen marktconforme tarieven, ook in complexe omgevingen.

Voor meer informatie en interviewaanvragen bel Erik Mensinga op 06 – 49 66 58 94  of mail  naar erik@icq-groep.nl

Save the date! ICQ lustrumfeest 22 juni 2019

Hallo ICT professional – ICQ? I seek you!

Hallo ICT professional – ICQ? I seek you!

ICQ-Groep lanceert 2 nieuwe labels

Factsheets ICQ

Download de factheets van ICQ-Groep hier.

Download “ICQ Factsheet Kandidaat”

ICQ_Factsheet_kandidaat-digitaal.pdf – 525 keer gedownload – 52,60 KB

Download “ICQ Factsheet Opdrachtgever”

ICQ_Factsheet_opdrachtgever-digitaal.pdf – 524 keer gedownload – 52,42 KB